Producenci
Regulamin

 

Regulamin

Dla zamówień składanych od dnia 28,09,2017 obowiazuje:

regulamin Sprzedaży obowiazujacy do odwołania.

„Nic Ci Do Tego”

Jakub Służałek

ul.Nadmorska 1

76-212 Rowy

NIP 8392889112

www:http://mediasklep-ncdt.pl

facebook:http://fb.me/ncdt.corp

I. Postanowienia Ogólne

 

1.Niniejszy Regulamin jest integralna częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez „Nic Ci Do Tego” z siedzibą w Rowach ul. Nadmorska1 posługującą się numerem NIP 8392889112

2.Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym mediasklep-ncdt.pl udzielającym przybicia podczas aukcji Klientem,a „Nic Ci Do '', zwanego dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym,aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4.Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez mediasklep-ncdt.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

 

II. Przedmiot Sprzedaży

 

5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach www sklepu internetowego mediasklep-ncdt.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach internetowego Allegro.pl.

6.Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym mediasklep-ncdt.pl, na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnie legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone.

7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art.556,oraz 5561-5563 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r.Kodeks Cywilny(tj.DZ.U.2014,poz.121 ze zm.)

8.Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego mediasklep-ncdt.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto nie obejmuje kosztów przesyłki i kosztów przelewu Blue Media S.A..

8a.  „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

9.Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego mediasklep-ncdt.pl.

10.Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a. przelewem,przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy(przedpłata)

b. w systemie ratalnym,płatność odbywa się w całości lub w części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu.

c. poprzez system płatności elektronicznych.

11. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej,a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu,lub organowi kontroli skarbowej tych faktur(DZ.U.2005,nr 133,poz.1119) oraz zasadami wystawiania,przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymanie faktury elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa mediasklep-ncdt.pl do wystawienia i przesłania faktur w formie papierowej.

13. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

14.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

15.Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

16. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z §3 ust.4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres „NIC CI DO TEGO”Jakub Służałek Nadmorska1 76-212 Rowy ,lub elektronicznie na adres ncdt.corp@gmail.com.W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następnego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o cofnieciu akceptacji mediasklep-ncdt.pl taci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

17. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatnosci za złożone zmówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, za złożone zamówienie mediasklep-ncdt.pl dolicza opłate za powyzsza transakcję w wysokości poniesionych przez firmę mediasklep-ncdt.pl kosztów jej realizowania,liczona do łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki.Wysokość naliczonej opłaty za transakcję karta platnicza lub kredytowa jest kazdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed zwiazaniem Klienta umowa.

18. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatnosci elektronicznych ,mediasklep-ncdt.pl dolicza opłate za powyższą transakcje w wysokości poniesionych przez firmę mediasklep-ncdt.pl kosztów jej zrealizowania,liczoną od łącznej wartosci bruttozmówieniaz uwzglednieniem kosztów wysyłki .Wysokość opłat za transakcję poprzez system płatności elektronicznych jest kazdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed zwiazaniem Klienta umową.

III.Sprzedaż treści cyfrowych

19.Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach okreslonych w niniejszym Regulaminie.

20.Poprzez tresci cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cfrowej(np.klucze aktywacyjne) ,jak również tresci cyfrowe dostarczane na nośniku(np.płyta CD,płyta DVD itp.).

21.W umowach o dostarczanie tresci cyfrowych mediasklp-ncdt.pl działa wyłącznie jako dystrybutor,mediasklep-ncdt.pl nie jest licencjonodawca dystrybuowanych treści cyfrowych,a umowa licencyjna zawierana jest pomiedzy licencjonodawcą,a Klientem będącym odbiorcą koncowym dystrybuowanych tresci cyfrowych.

22.Zawarcie umowy licencyjnej pomiedzy Klientem,a licencjonodawcą nastepuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji tresci cyfrowych przez Klienta,lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej-na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tj.DZU 2006 NR90,poz631 ze zm)

23.W przypadku tresci cyfrowych dostarczanych na nosniku materialnym mediasklep-ncdt.pl odpowiada wyłącznie za wady nośnika,mediasklep-ncdt.pl nie odpowiada za wady tresci cyfrowych,w szczególnościza błędy dostarczanego oprogramowania itp.Za wady dystrybuowanych tresci cyfrowychodpowiada licencjodawca.

24.W przypadku treści cfrowych dostarczanych na nosniku niematerialnym mediasklep-ncdt.pl odpowiada wyłącznie za wady zwiazane z działaniem nośnika.Firma nie odpowiada za wady dystrybuowanych tresci cyfrowych.Odpowiada za nie licencjonodawca.

25.Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie tresci cyfrowych,które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje,za zgoda Klienta będącego konsumentem,przed upływem terminu do odstapienia od umowy,o którym mowa w art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta(DZ.U2014r,poz 827).

26.W przypadku,gdy Klient będący konsumentem,wyrazi zgode na rozpoczecie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,na podstawie art.z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(DZ.U.2014r.,poz.827)nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.

27.Na podstawie art.38 ust.9 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta(DZ.U 2014r.,poz.827)Klientowi bedącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstapienia od umowy zawartej na odległość,w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,jezeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IV.Realizacja zamówienia

28.Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetowa( sklep internetowy).W tym celu należy dokonywac rejestracji konta uzytkownika na stronie internetowej www:http://mediasklep-ncdt.pl/rejestracja i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

29.Zarejestrowany uzytkownik ma mozliwosc:

a.dokonywania zakupów w sklepie internetowym mediasklep-ncdt.pl,

b.jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

c.jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

d.opiniowania sprzetu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

e.prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedajacego,

f.współdecydowania o wygladzie i kształcie sklepu on-line mediasklep-ncdt.pl

30.Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail,link słuzacy do strony internetowej aktywacji konta.Dokonanie aktywacji umozliwia zalogowanie do systemu.

31.Aby dokonac rejestracji w sposób przawidłowy należy wypełnic wszystkie pola formularza rejestrującego zawierajacego dane wymagane do założenia konta uzytkownika.

32.Dokonując rejestracji konta uzytkownika Klient:

a.wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie mediasklep i przetwarzanie ich zgodnie z ustawa z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych(DZ.U133 poz.883).dane te beda wykorzystywane wyłącznie w celu:

I.realizacji umowy Sprzedajacego,

II.informowania o nowych produktach,usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep interetowy mediasklep-ncdt.pl

b.powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego mediasklep-ncdt.pl

c.moze wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

33.Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne,choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym.Klient ma wglad do tresci swoich danych,oraz ich korygowania.

34.O zmianach w Regulaminie uzytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w zycia zmian w Regulaminie.Akceptacja zmian w regulaminie odbywa siępoprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy mediasklep-ncdt.pl .Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu mediasklep-ncdt.pl z zastrzeżeniem,ze Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczecia.Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystajacych z serwisu mediasklep-ncdt.pl.

35.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostepnienia zmienionego Regulamiu na stronie internetowej www.mediasklep z zastrzeżeniem,że transakcje rozpoczęte przed wejsciem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.Użytkownik dokonuje akceptacjizmiany regulaminu przez klikniecie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy mediasklep-ncdt.pl.

36.W celu zakup produktów w sklepie internetowym mediasklep-ncdt.pl należy kliknac wybrany produkt i dokonac zamówienia.

37.Okres ważności złozonego zamówienia wynosi 10 dni.W przypadku braku kontaktu z Klientempo uplywie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

38.Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

 

V.Dostawa

 

39.Dostawy produktów zamawianych w Sklepie internetowym mediasklep-ncdt.pl,oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

40.Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wola Klienta za posrednictwem firmy kurierskiej.

41.koszt dostawy zakupionych jest wskazany na stronie wwwmediasklep-ncdt.pl/dostawa.

42.Termin realizacji umowy sprzedazy wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

43.W wypadku gdy Sprzedajacy nie może wykonać zobowiazania z powodu choćby przejsciowej niemożności spełnienia swiadczenia o własciwościach zamówionych przez Klienta Sprzedajacy może zwolnić się z zobowiązania przez spelnienie swiadczenia zastepczego,odpowiadajacego tej samej jakości i przeznaczeniu,oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie,informujac zarazem na piśmie Klienta o jego prawie nieprzyjecia tego swiadczenia i odstapienia od umowy,ze zwrotem rzeczy na koszt sprzedajacego.W takim wypadku Klient ma prawo odstapić od umowy w sposób i na zasadach okreslonych w art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014ro prawach konsumeta(DZ.U.2014r.poz.827).Zwrot rzeczy nastepuje wówczas na koszt Sprzedającego.

44.W przypadku dostarczenia przesyki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania.Zaleca się sprawdzenie przesyłki przy kurierze i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego,bądź uszkodzenia zabezpieczeń(folia) nie przyjecia przesyłki,upraszcza to i skraca okres reklamacji.Z chwila wydania towaru Klientowi,przezechodzi na niego własność towaru,uprawnienia i wszelkie ryzyka zwiazane z posiadaniem i uzytkowaniem towaru,a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

45.W przypadku kiedy nie sprawdzimy jakości towaru przy kurierze,a stwierdzimy uszkodzenia mogące mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgloszeniew ciagu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.mediasklep-ncdt.pl/serwis(zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetowa) oraz w terminie do 7 dni bezposrednio w firmie kurierskiej.

46.Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawa,pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrzngo(uszkodzenia mechaniczne zawartości,braki ilosciowe,niekompletność przesyłki itd.)zaleca się by klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłkipod adresem www.media sklep-ncdt.pl/serwis (zgłoszenie towaru kupionego droga internetowa) oraz sporzadził w tym zakresie protokoł szkodowy z firmą przwozowa,sprawdzenie przesyłki przy kurierze skraca tę procedurę.

47.W przypadku jednego zamówienia z wielu produktów,co do których występują różnice w sposobie ich opakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia,mediasklep-ncdt.pl może dokonać podziału zmówienia na mniejsze przesyłki .W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się,lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. Wsytuacji ,gdy anulowana zostanie część zamówienia-niezależnie od przyczyn,korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostaw,które zostały przypisane do anulowanej części zmówienia.

 

 

VI.Prawo do odstapienia od umowy

48.Klient, który zawarł umowę na odległość,może od niej odstapić na pismie bez podania przyczyn w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy.Oswiadczenie o odstapieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby mediasklep ncdt.pl(wskazany w tytule I punkt 1 niniejszego Regulaminu) Mediasklepumożliwia złożenie oświadczenia także droga elektroniczną na e-mail ncdt.corp@gmail.com.zaleca się również wypełnienie formularza zgłoszenia RMA,dostepnego na stronie internetowej www:http://mediasklep-ncdt.pl,co pozwali na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru RMA w celu szybszej identyfikacji przesyłki.

49.Wykonanie prawa odstapienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (DZ.U.2014r.poz.827).Stosowany załącznik dostępny jest na stronie wwww:http://mediasklep-ncdt.pl/serwis .

50.Termin 15-dniowy,liczy się od dnia wydania rzeczy,rozumianego jako objecie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną prze konsumenta osobę trzecia inną niż przewoźnik.

51.Prawo odstapienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.o swiadczenia usług,jeśli przdsiebiorca wykonał w pełni usługe za wyraźną zgodą konsumenta,który został poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia,że po spełnieniu świadczenia przed przedsiębiorcę utraci prawo do odstapienia od umowy;

b.w której przedmiotemświadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,wyprodukowana według specyfikacji konsumenta,lub służaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,jeżeliopakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.zawartej w drodze aukcji publicznej;

e.o dostarczenie treści cyfrowych,które nie są zapisane na nośniku materialnym,jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda konsumenta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poiformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

52.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy bedące wynikiem korzystania z niej w sposóbwykraczajacy poza konieczny dla stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania rzeczy.

53.Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym mediasklep posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia.Z tego też względu nie należy zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 15 dni od doręczenia sprzetu.

54.Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstapieniu od umowy,nie później niż w terminie 15 dni.

55.W przypadku odstapienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

56. Koszty bezpośredniego odeslania(zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstapieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

 

57.Jezeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtanszy zwykły sposób dostarczeniaoferowany przez przedsiębiorce,przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

58.Uprawnienia i obowiązki określone w Regulaminie przysługują Klientom-Konsumentom dokonujacym zakupu produktów umowy zawartej na odległość w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 30 maja2014r. O prawach konsumenta(DZ.U.2014.,poz.827).Mediasklep nie prowadzi sprzedazy produktów poza sprzedażą elektoniczna(akwizycja itp.)

 

 

 

VII Reklamacje

59.Każdemu Klientowi,który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo reklamacji.

60.W przypadku wystapienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub droga elektroniczna.

61.W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej,Klientowi,który dokonuje produktu zakupionego i doreczonego za posrednictwem internetu,zaleca się by w ramach takiej reklamacji wypełnili eletroniczny formularz znajdujacy się na stronie internetowej wwwmediasklep/serwisco pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrzenia.Po wypełnieniu elektronicznegofofmularza,Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujacy o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

62.po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawce Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawiejącą dalsza instrukcję postepowania reklamacyjnego zgłoszenia serwisowego RMA.

63.Reklamowany towar należy odesłać do Sprzedającego.

64.Wygenerowany przez przez system numer zgłoszenia serwisowego RMAważny jest tylko 7 dni od daty jego przydzielenia.Wysyłka towaru reklamacyjnego po terminie może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

65.Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentacje serwisową opisujaca wynik ekspertyzy serwisowej.

66.Odbiór reklamowanego sprzetu następuje wyłączenie w formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedajacego.

67.Wiekszość produktów oferowanych przez Sprzedawce posiada gwarancję producenta ,importera.Kazdorazowo warunki realizacji gwarancji są w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.Powyższe postanowienie nie wyłacza,ani nie ogranicza,ani nie zawiesza uprawnien Konsumenta wynikajacych z ustawy z dnia 30 maja 2014r.o prawach komsumenta(DZ.U. 2014R.poz.827).

68.W przypadkusprzedazy towaru w obrocie miedy przedsiebiorcami na podstawie art.558&1.c.strony wyłaczającej opowiedzialność sprzedajacego z tytułu rekojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,w szczegolności ustalaja,iz nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przdmiotu sprzedaży.

69.Klientma mozliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozczeń,w myśl ustawy z dnia 23 września 2016r.o rozwiązywaniu sporów konsumenckich(DZ.U 2016.1823).Klient bedacy konsumentem uprawniony jest do złozenia swojej skargi m.in.za posrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostepnej po adresem:webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.Klient bedący konsumentem jest uprawniony do złozeniaswojego wniosku w sprawie pozasadowegorozwiązywaniasporów konsumenckichrównież za posrednictwem uprawnionego podmiotu,którym w przypadku mediasklep jest Inspekcja Handlowa(www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#fag595)

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl